Στόχοι του GFC

Βασικός σκοπός του GFC είναι να παρέχει στα μέλη του και στο ευρύτερο fintech οικοσύστημα τους κατάλληλους πόρους και τεχνογνωσία, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κλάδου, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Greek Fintech Cluster

Αναλύοντας τον βασικό σκοπό σε επιμέρους στόχους, το GFC θα οργανωθεί έτσι ώστε:

 • Να προάγει, ενθαρρύνει, αναπτύσσει, συντονίζει και προστατεύει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων – μελών του αλλά και των επιχειρήσεων του fintech γενικότερα

 • Να υποστηρίζει την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ επιχειρήσεων fintech – μελών του cluster και να προωθεί την συνεργασία μεταξύ αυτών, με την ανάπτυξη επιχειρηματικού και κοινωνικού οικοσυστήματος καινοτομίας γύρω από τις fintech τεχνολογίες

 • Να μελετά, προάγει, προβάλλει και διαδίδει τις τεχνολογίες fintech στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας και κοινωνίας εν γένει

 • Να προωθεί τις τεχνολογίες fintech σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς μέσα από αυτές προάγεται η αμεσότητα των συναλλαγών, η διαφάνεια, ο απαιτούμενος ψηφιακός μετασχηματισμός που είναι κρίσιμος λόγω των τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων

 • Να οργανώνει ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών οργανισμών, επιχειρήσεων, φορέων και υπηρεσιών, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, που ήδη δραστηριοποιούνται ή σχετίζονται με τις τεχνολογίες fintech

 • Να δημιουργήσει fintech academy για την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και fintech business incubator

 • Να προωθεί τη δικτύωση και συνεργασία με συλλογικούς και παραγωγικούς φορείς και φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε σχέση με fintech τεχνολογίες

 • Να διοργανώνει δράσεις εξωστρέφειας, διάχυσης και ευαισθητοποίησης για την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών και κάθε ενδιαφερόμενου, όπως συνέδρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια γύρω από τις fintech τεχνολογίες

 • Να υποστηρίζει μέσα από συγκεκριμένες δράσεις & ενέργειες την καινοτομία του κλάδου

 • Να δημιουργήσει έναν μόνιμο μηχανισμό διαβούλευσης με την Ελληνική Πολιτεία & τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για θεσμικές παρεμβάσεις ή συνέργειες στις fintech τεχνολογίες

 • Να αξιοποιεί την παραγόμενη έρευνα και ανάπτυξη σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο

 • Να δημιουργήσει το πρώτο ελληνικό μητρώο από ειδικούς – εμπειρογνώμονες fintech

 • Να υποβάλλει εξειδικευμένα επιχειρηματικά σχέδια και προτάσεις σε κυβερνητικές υπηρεσίες και όργανα, σε φορείς, σε Ανεξάρτητες Αρχές, σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Ενώσεις

 • Να συλλέγει, επεξεργάζεται και μελετά μη εμπιστευτικά στατιστικά στοιχεία ή ανωνυμοποιημένα που αφορούν τον κλάδο και τις αγοραστικές συμπεριφορές των on-line καταναλωτών, επιχειρήσεων και τραπεζικών οργανισμών

 • Να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών του κλάδου μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής κανόνων δεοντολογίας, κανόνων αυτορρύθμισης, βέλτιστων πρακτικών

 • Να συμβάλλει στην προστασία των μελών του cluster, καθώς και του καταναλωτικού κοινού ευρύτερα προάγοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και να συνεργάζεται με άλλα Σωματεία, Φορείς, Ενώσεις, Οργανισμούς με παρεμφερείς σκοπούς

 • Να συμμετέχει σε διεθνείς Ενώσεις ή Οργανισμούς, εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει το cluster (π.χ. εκθέσεις, τύπος, συνέδρια κλπ) και να εκπροσωπεί τον κλάδο σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές

 • Να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια και εκδήλωση που μπορεί να συντελέσει στην ενημέρωση και στη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του cluster και του κλάδου και στην προαγωγή των καταστατικών σκοπών του

Μεσο-μακροπρόθεσμοι στόχοι του GFC:

 • Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των μελών, και της εγχώριας αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μέσω καλύτερης απορρόφησης και αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών

 • Ενίσχυση της γόνιμης συνεργασίας και συνεπενδύσεων για τη δημιουργία σημαντικών κοινόχρηστων υποδομών και δικτύων που είναι αναλογικά μεγάλη επένδυση και φέρουν σημαντικό ρίσκο για κάθε μέλος ξεχωριστά

 • Επιτάχυνση ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας σε τομείς του Fintech. Με βάση την ελπιδοφόρα επίδοση των ελληνικών Fintech startups, αυτή η εξέλιξη θα συμβάλλει και στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας

Υπηρεσίες


Υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη:

Βασικές Υπηρεσίες

 • Προβολή των μελών, μέσω της ιστοσελίδας του GFC, καθώς και τακτικών ενεργειών προβολής (social media, αφίσες, φυλλάδια κ.α.)

 • Τακτική ενημέρωση αναφορικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης, προγράμματα κατάρτισης και άλλες εθνικές – κοινοτικές πρωτοβουλίες

 • Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων με καταγραφή στελεχών, φορέων, μελών της ερευνητικής – ακαδημαϊκής κοινότητας που έχουν υλοποιήσει έργα – τεχνολογίες fintech

 • Πρόσβαση σε χρήσιμα άρθρα – νέα του τομέα fintech

 • Πρόσβαση σε μελέτες σχετικές με τον χώρο του fintech

Υπηρεσίες Ανοικτής Καινοτομίας

 • Πλήρεις κύκλοι διαγωνισμών, επιτάχυνσης και post-acceleration καινοτόμων ιδεών και εφαρμογών Fintech

 • Ανάπτυξη «εργαστηρίου εφαρμογών» με ανοικτό API (access) σε:

  • δοκιμαστικά datasets και εργαλεία NLP/ML
  • περιβάλλον ανάπτυξης chatbots
  • blockchain υλοποιήσεις κ.α.
 • Συνεργασία με οργανισμούς και εταιρείες μέλη για την επιχειρησιακή δοκιμή και πιλοτική λειτουργία εφαρμογών

 • Διερεύνηση, δοκιμαστικές υλοποιήσεις, και documentation συμφωνημένων προτύπων αναφοράς, καθώς και βιβλιοθηκών καλών πρακτικών

 • Δράσεις και εκδηλώσεις δομημένης και άτυπης εξοικείωσης και κατάρτισης στελεχών για σημαντικά τεχνολογικά και άλλα ζητήματα fintech

Ad hoc

Πέρα από τις ανωτέρω βασικές υπηρεσίες, προβλέπονται και έκτακτες κοινές ενέργειες του cluster, οι οποίες θα καλύπτονται μόνο από όσους συμμετέχουν σε αυτές με έκτακτες εισφορές.

   • Συμμετοχές σε εκθέσεις

   • Χρήση βιβλιοθηκών ή λογισμικών και εξοπλισμού του cluster

   • Παροχή κατά παραγγελία υπηρεσιών εκπαίδευσης

   • Υπηρεσίες διαχείρισης έργου

   • Έκτακτες δράσεις δημοσιότητας

   • Πρόσβαση σε συστήματα – εφαρμογές όπως: fintech SDK, payment gateway, billing – invoice system, project finance platform